Zapraszamy do współpracy

Aktualnie Spółdzielnia jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000142762.

Witamy

Witamy Miło jest nam powitać Państwa na stronie internetowej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej - Pod Kopcem. Strona została uruchomiona dnia 31 stycznia 2007 roku.


 

 

 

 

 

Protokoły z posiedzeń  Rady Nadzorczej:

2014.07.09 59 Protokół z posiedzenia RN z załącznikiem

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Rada Nadzorcza SBM „Pod Kopcem” ogłasza konkurs na stanowisko  Prezesa Zarządu SBM „Pod Kopcem”.


Kandydat na Prezesa Zarządu powinien spełniać następujące kryteria:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. min sześcioletni staż pracy, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym,
 3. umiejętność kierowania zespołem pracowników,
 4. dobra znajomość funkcjonowania prawa w zakresie spółdzielczości mieszkaniowej, zarządzania nieruchomościami i prawa pracy,
 5. co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami,
 6. stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na stanowisku kierowniczym,
 7. niekaralność,
 8. pełna zdolność do czynności prawnych.

 

 1. Zasady postępowania kwalifikacyjnego:

Oferta (zgłoszenie) kandydatów powinna zawierać:

 1. Zgłoszenie do konkursu wraz z  listem motywacyjnym,
 2. Kopie odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 3. CV wraz z opisem posiadanego doświadczenia i danymi kontaktowymi (telefon, adres email),
 4. Oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do pracy na stanowisku kierowniczym.
 5. Aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
 6. Oświadczenie , ze przeciwko kandydatowi nie zostało wszczęte postępowanie karne, karno-skarbowe lub dyscyplinarne.
 7. Oświadczanie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami),
 8. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych , posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, nie podleganiu ograniczeniu lub zakazom pełnienia funkcji w organach zarządzających organizacji gospodarczych.
 9. Koncepcję zarządzania spółdzielnią mieszkaniową

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne:

 

 1. Zgłoszenia kandydatów powinny wpłynąć do biura SBM „ Pod Kopcem”, ul. Zwierzyniecka 8b, 00-719 Warszawa, do dnia 17 lutego 2015 r do godz. 16.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu SBM „ Pod Kopcem”.
 2. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
 3. Zgłoszenia kandydatów złożone po wyznaczonym terminie oraz zgłoszenia nie spełniające określonych wymogów nie będą rozpatrywane, a kandydaci nie wezmą udziału w postepowaniu  kwalifikacyjnym.
 4. Rada Nadzorcza SBM „Pod Kopcem” zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych tylko z niektórymi kandydatami, zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydata.

 

 

Nasze okolice

Prezentujemy Państwu piękne zdjęcia okolic naszego osiedla wykonane 1 sierpnia 2014 roku z dachu budynku Zwierzyniecka 13 przez naszą utalentowaną sąsiadkę Panią Magdę Czeszejko-Sochacką.

 

Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej

 

2014.07.09 59 Protokół z posiedzenia RN z załącznikiem

2014.03.21 0 Protokol z pierwszego posiedzenia RN

2014.03.21 50 Protokół z posiedzenia RN z załącznikiem

2014.03.27 51 Protokół z posiedzenia RN z załącznikiem

2014.04.02 52 Protokół z posiedzenia RN z załącznikiem

2014.04.23 53 Protokół z posiedzenia RN z załącznikiem

2014.05.07 54 Protokół z posiedzenia RN z załącznikiem

2014.05.15 55 Protokół z posiedzenia RN z załącznikiem 

Dzień dziecka 2014

 

Na kilkanaście dni przed planowaną imprezą zostały wywieszone plakaty informujące mieszkańców o imprezie dla dzieci, która miała się odbyć na naszym osiedlu. Każdy z nas przeczytał i … zapomniał. Jakież więc wielkie i miłe było zaskoczenie dla wszystkich, gdy rano 31 majaa coś zaczęło się na naszym osiedlu dziać. Dzieci już od samego rana obserwowały z balkonów rosnące na naszych trawnikach dmuchane zamki, baseny i domki do skakania. Starsze dzieci, jak tylko zobaczyły, że dzieje się coś niezwykłego, już od rana na dworze asystowały pracownikom przy przygotowaniach. Kilka godzin później nasza okolica ożyła. Z sennego osiedla stała się krainą niesamowitej zabawy.